Podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti International Hockey Institute Group s.r.o., so sídlom Halenárska 422/17, Trnava, 917 01, Slovensko IČO: 53 545 605, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka čislo:  48385/T. (ďalej aj ako “Organizátor”) a Kupujúceho.
Kupujúcim je fyzická osoba, ktorá si prostredníctvom internetového portálu predávajúceho, zakúpila pobyt na zotavovacom podujatí (ďalej aj ako „Kupujúci“).
Používaním internetového portálu Organizátora a potvrdením objednávky dáva Kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.
2. OBJEDNÁVKA
2.1 Kupujúci si rezervuje pobyt na zotavovacom podujatí prostredníctvom internetového portálu Organizátora. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatvorená na diaľku.
2.2  Pri každej objednávke musí Kupujúci uviesť meno a priezvisko, telefónne číslo, adresu a e-mail. Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi Organizátorom a Kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe.
2.3 Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme Organizátora a tým zároveň vzniká obchodný vzťah medzi Organizátorom a Kupujúcim. Od tohto termínu je objednávka pre Kupujúceho záväzná.
2.4 V prípade, ak Organizátor nevie zabezpečiť uskutočnenie zotavovacieho podujatia, má právo takúto objednávku zrušiť. Pokiaľ už bola suma za zotavovací pobyt uhradená, zašle ju Organizátor Kupujúcemu naspäť bankovým prevodom.
3. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY
3.1 Cena zotavovacieho pobytu je uvedená na stránke Organizátora.
3.2 Kupujúci je povinný uhradiť sumu a zálohu vo výške 100,- Eur, prevodom na účet Organizátora. Táto suma musí byť poukázaná na účet Organizátora do siedmich dní od uskutočnenia objednávky.
3.3 Záloha nebude vrátená, ak sa účastník nedostaví na zotavovacie  podujatie, taktiež v prípade zranenia, choroby alebo pod.
3.4 Záloha slúži ako zábezpeka na ubytovanie a taktiež na pokrytie nákladov na
organizáciu zotavovacie podujatia a objednanie pomôcok a pod.
3.5 Kupujúci, ktorý nebude mať zálohu uhradenú do stanoveného termínu, bude po dovŕšení tohto termínu platby vylúčený zo zotavovacieho podujatia a uvoľní sa tým miesto pre ďalších potenciálnych záujemcov o zotavovacie podujatie.
3.6 Kupujúci je povinný uhradiť druhú časť požadovanej sumy najneskôr do stanoveného termínu uvedenom v potvrdzovacom maily a to buď priamo na mieste v hotovosti alebo potvrdením o vykonaní transakcie.
4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
4.1 Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
4.2 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, Organizátor nezodpovedá Kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
4.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
4.4 Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
4.5 Organizátor a Kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
4.6 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s kupujúcim.
4.7 Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
4.8 Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúcich žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru.
4.9 Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu registrácie.